« »Effectiviteit vs Efficiency Deel 2

Gepubliceerd op 08-10-2015

Effectiviteit versus Efficiency Deel 2

Veranderen, met name vernieuwen, is vaak lastig, maar kan ook meevallen.
Soms is het een kwestie van op een andere manier ergens naar kijken. Efficiency wordt in onze maatschappij heel belangrijk gevonden, maar moeten we efficiency wel zo belangrijk vinden? Misschien bestaan er andere, vergelijkbare maatstaven die het eindresultaat echt beter maken!

De begrippen effectiviteit en efficiency hebben veel met elkaar te maken. Efficiency beschrijft de mate waarin middelen nuttig aangewend worden voor het uitvoeren van een taak; effectiviteit refereert aan de mate waarin een gesteld doel behaald wordt.

Parafraserend mag je stellen dat bij een bedrijfsvoering die is gericht op het bereiken van maximale efficiency, de bedrijfsmiddelen (de interne organisatie, de processen, de budgettering, inzet van mensen en middelen, etc.) optimaal op elkaar aansluiten. Of de klantvraag hiermee optimaal is gediend wordt hierin niet meegenomen.

Veel traditionele organisaties gebruiken impliciet of expliciet efficiency als uitgangspunt voor de inrichting en de structuur van hun organisatie.

Effectiviteit beschrijft de mate waarin een ding of proces een gesteld doel dient, vanuit dat doel geredeneerd. Effectiviteit zegt dus iets over de juiste dingen doen. Om te bepalen of iets effectief is, is het noodzakelijk om te onderzoeken in hoeverre het doel daarmee gehaald wordt (of kan worden).

Veel kennisintensieve organisaties hechten een groter belang aan effectiviteit dan aan efficiency. Dit komt niet altijd tot uitdrukking in hun organisatiestructuur.

Parafraserend mag je stellen dat bij een organisatie die effectiviteit als uitgangspunt neemt, het eerste doel is om het resultaat van de organisatie zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de (verschillende) wensen van hun klanten. Dat daarbij de interne structuren niet altijd optimaal logisch, inzichtelijk of efficiënt zijn, wordt op de koop toe genomen.

Het is natuurlijk het beste wanneer een organisatie zowel efficiënt als effectief is, maar als een keuze gemaakt moet worden, bereik je meer door het doen van de juiste dingen dan door de dingen goed te doen, met andere woorden je bereikt meer met effectiviteit dan met efficiency.

Een typisch voorbeeld in moderne organisaties is de noodzaak allerlei handelingen (ook) vast te leggen, op basis van protocollen. Het voeren van zo'n administratie heeft een bepaald doel. De combinatie van doel en inhoud van de administratie bepaalt of het voeren van de administratie effectief is, de manier waarop dit gebeurt bepaalt of dat efficiënt gebeurt. Wat later met de vastgelegde handelingen gebeurt, bepaalt uiteindelijk het nut van de administratie, en daarmee uiteindelijk ook de effectiviteit (voor de klant). In veel gevallen wordt de administratie achteraf bijgewerkt, waardoor die inefficiënt is, en wordt de administratie vooral gebruikt om te 'bewijzen' dat de activiteit is uitgevoerd, maar niet wat het resultaat was, waardoor het niet effectief is.

Verandering waarbij de (nieuwe) vormgeving van processen, producten en diensten gekoppeld wordt aan het uiteindelijke doel (de klantvraag) is goed mogelijk, maar vereist dat tijdens het ontwerp de focus ligt op het doel (het effect) en niet op de interne werking of uitvoering.

14443164142ad24506e625b18c929020d91a1efc42.jpg